Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit.

m
  /  Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PASIEKA NA ROZTOCZU

Spis treści
DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1. Informacje ogólne
§ 2. Definicje
§ 3. Dane osobowe
§ 4. Warunki techniczne do korzystania ze Strony i Sklepu
DZIAŁ II REGULAMIN SPRZEDAŻY
§ 1. Umowa Sprzedaży Produktu
§ 2. Metody płatności
§ 3. Realizacja Zamówienia
§ 4. Dostawa
§ 5. Rękojmia
§ 6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
DZIAŁ III REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 1. Prawa i obowiązki Usługobiorcy
§ 2. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera
§ 3. Zamknięcie usługi Newslettera
§ 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Newslettera
§ 5. Umowa o prowadzenie Konta
§ 6. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta
§ 7. Skutki poważnego naruszenia postanowień Regulaminu
DZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1. Postępowanie reklamacyjne
§ 2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 3. Prawa autorskie
§ 4. Dodatkowe informacje
§ 5. Prawno zobowiązuje = nie kopiuję! Nota o prawach autorskich.

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego stanowi Regulamin Sprzedaży oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin Sprzedaży normuje:
1) sposób zawierania Umowy Sprzedaży Produktu za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://pasiekanaroztoczu.pl/ ,
2) realizację zamówienia Produktu,
3) dostawę Produktu,
4) tryb odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
5) postępowanie reklamacyjne,
6) prawa i obowiązki Stron Umowy Sprzedaży wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
3. Sprzedawca zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamówienia składane przez Kupujących zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach. Dostawa Produktu jest dostępna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Składając Zamówienie inną drogą niż za pomocą Sklepu Internetowego, Kupujący oświadcza że zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i w pełni go akceptuje.
5. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wypełnia obowiązek wskazany w art. 8 ust. 1, 3 i 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Akceptacja Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną jest dobrowolna, niemniej niezbędna do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera lub umowy o założenie i prowadzenie Konta na zasadach i warunkach określonych w tym regulaminie.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
2) Regulamin sprzedaży – regulamin sprzedaży Produktu;
3) Regulamin usług – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. Usługi Newslettera, umowy o założenie i prowadzenie Konta, pozostałych Usług Elektronicznych dostępnych na Stronie;
4) Sprzedawca / Usługodawca / Administrator Danych Osobowych – Pasieka na Roztoczu Beata Zalewa i Roman Zalewa, podmiot wpisany do rejestru zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny – produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 06023552, numer identyfikacyjny pasieki: 0602711022;
5) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamówiła i dokonała płatności za Produkt;
6) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi Newslettera, umowę o założenie i prowadzenie Konta lub inną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;
7) Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
8) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosujemy przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b Ustawy o prawach Konsumenta;
9) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
10) Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony;
11) Sklep Internetowy – miejsce sprzedaży Produktu przez Internet dostępne pod adresem: https://pasiekanaroztoczu.pl/ ;
12) Adres Pocztowy – adres Sprzedawcy do doręczeń: Wola Radzięcka 62, 23-440 Frampol;
13) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://pasiekanaroztoczu.pl/ umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z jej zasobów, w szczególności ich przeglądanie oraz zakup Produktu;
14) Usługa Elektroniczna – usługa elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym lub na Stronie, m.in.: Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Kontaktowy, Formularz Zamówienia, Newsletter, Płatności on-line, Koszyk zakupów;
15) Produkt z elementami cyfrowymi – Produkt zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
16) Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Strony i zakupić Produkt dostępny na Stronie;
17) Rejestracja Użytkownika – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji wymaganych danych, niezbędnych w celu założenia Konta i uzyskania dostępu do zasobów Strony udostępnianych wyłącznie Użytkownikowi;
18) Formularz Rejestracji – formularz na nośniku elektronicznym dostępny na Stronie, umożliwiający założenie Konta;
19) Formularz Kontaktowy – formularz na nośniku elektronicznym dostępny na Stronie, służący do kontaktu ze Sprzedawcą;
20) Nazwa Użytkownika – oznacza jawny ciąg znaków, ustalany przez Użytkownika celem rejestracji na Stronie i utworzenia Konta;
21) Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu i zalogowania do Konta;
22) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony;
23) Produkt – produkty pszczele, w tym: miody, pyłek pszczeli, świeczki z wosku oraz odkłady pszczele, dostępne do zakupu w Sklepie Internetowym;
24) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia określające: rodzaj i ilość Produktu, sposób zapłaty, zobowiązanie do zapłaty, sposób dostarczenia/wydania Produktu oraz dane Kupującego;
25) Formularz Zamówienia – formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą dodawania Produktu do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności;
26) Newsletter – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę na podany przez Użytkownika Strony adres e-mail wiadomości marketingowych oraz Informacji Handlowych o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
27) Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 9 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawierająca oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana oraz jego adresy elektroniczne; wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowaną usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty;
28) Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przeznaczony na realizację Zamówienia (czas na skompletowanie, zapakowanie i przekazanie Produktu do doręczenia lub wydania);
29) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
30) Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (w brzmieniu realizującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE);
31) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344);
32) Ustawa o ochronie baz danych – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 386);
33) Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231).
§ 3. Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Kupujących, Usługobiorców oraz Użytkowników Strony jest Pasieka na Roztoczu Beata Zalewa i Roman Zalewa, podmiot wpisany do rejestru zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny – produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 06023552, numer identyfikacyjny pasieki: 0602711022, adres stacjonarny: Wola Radzięcka 62, 23-440 Frampol, adres e-mail: kontakt@pasiekanaroztoczu.pl, tel. +48 660 722 967, właściciele strony internetowej: https://pasiekanaroztoczu.pl/ .
2. Szczegółowe informacje na temat rodzaju przetwarzanych danych, celu przetwarzania, wyrażenia zgody na przetwarzanie, podstawy prawnej przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, odbiorców danych osobowych, powierzenia przetwarzania, uprawnień podmiotów danych, okresu retencji danych – znajdują się w Polityce Prywatności, która jest dostępna na Stronie.

§ 4. Warunki techniczne do korzystania ze Strony i Sklepu

1. Do korzystania ze Strony i Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
1) sprawne urządzenie elektroniczne,
2) połączenie z siecią Internet,
3) graficzna przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies,
4) czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
2. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie ze Sklepu Internetowego może wymaga
3. uprzedniego zalogowania się do Konta.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niespełnienia przez Kupującego wymogów technicznych opisanych w ust.1.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację urządzenia elektronicznego Kupującego.

DZIAŁ II REGULAMIN SPRZEDAŻY
§ 1. Umowa Sprzedaży Produktu

1. Kupujący może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. Kupujący dokonuje wyboru Produktu zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu Internetowego. Produkt można dodać do elektronicznego koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” lub „Kup teraz”.
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
4. W Formularz Zamówienia Kupujący powinien wskazać:
1) ilość Produktu jaką zamierza nabyć,
2) adres dostawy,
3) sposób dostawy lub odbioru,
4) formę płatności,
5) dane niezbędne do wystawienia faktury lub paragonu,
6) wybraną płatność,
7) dodatkowe informacje dla Sprzedawcy.
5. Jeżeli Kupujący posiada kod rabatowy, to powinien go podać w przeznaczonym do tego polu na Formularzu Zamówienia.
6. Kupujący przed wysyłką Formularza Zamówienia potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży oraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z realizacją Newslettera.
7. Cena za Produkt podana w elektronicznym koszyku Zamówienia jest ceną brutto, co oznacza, że Kupujący dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.
8. Łączna cena Zamówienia w tym koszt dostawy zostaje wskazana w podsumowaniu Zamówienia.
9. Wypełniając Formularz Zamówienia, Kupujący potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu, zobowiązuje się do dokonania zapłaty za Produkt oraz oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i je akceptuje.
10. Kupujący, po wysłaniu Formularza Zamówienia, otrzyma potwierdzenie Zamówienia na podany adres e-mail.
§ 2. Metody płatności

1. Kupujący wybiera jedną z form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.
2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
1) opcja przejścia do płatności przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych,
2) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
3) płatność przy użyciu aplikacji BLIK.
3. Termin płatności:
1) w przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych, Kupujący zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, którego wybrał w toku składania Zamówienia, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności;
2) w przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy, prowadzony przez Nest Bank SA o następującym numerze: 53 1870 1045 2078 1012 3238 0001, dane do wpłaty: Pasieka na Roztoczu Beata Zalewa i Roman Zalewa, Wola Radzięcka 62, 23-440 Frampol, tytuł: numer Zamówienia i nazwa Produktu;
3) w przypadku płatności przy użyciu aplikacji BLIK, Kupujący zostanie poproszony o podanie kodu BLIK (jednorazowy, 6-cyfrowy kod, ważny przez 2 minuty), a następnie o jego potwierdzenie w aplikacji banku Kupującego.
4. Faktura zostanie wystawiona na wniosek Kupującego, po otrzymaniu przez Sprzedawcę niezbędnych danych do jej wystawienia, np. imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania lub siedziby firmy, nr PESEL lub NIP.
5. W przypadku braku wniosku o wystawienie faktury Kupujący otrzyma paragon zakupu.
6. Kupujący, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wystawienie oraz dostarczenie dokumentów księgowych (w tym faktury) w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.

§ 3. Realizacja Zamówienia

1. Czas realizacji Zamówienia dla danego Kupującego jest określony na Stronie, po wybraniu sposobu doręczenia Produktu lub zaznaczenia opcji odbioru osobistego.
2. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia we wskazanym na Stronie terminie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o nowej dacie dostawy lub odbioru Produktu.
§ 4. Dostawa

1. Dostawa Produktu jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Dni Robocze. Niniejsze postanowienie dotyczy również Kupującego zamieszkałego lub mającego siedzibę firmy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu jest odpłatna.
3. Koszty dostawy Produktu dla Kupującego jest każdorazowo określony w podsumowaniu Zamówienia po wybraniu sposobu doręczenia Produktu.
4. Kupujący na własny koszt może odebrać Produkt, po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą dnia i godziny wydania Zamówienia – pod adresem: Wola Radzięcka 62, 23-440 Frampol.
5. Odkłady pszczele – małe społeczności owadów, wymagają odbioru osobistego pod adresem wskazanym w ust. 4 powyżej.
6. Sprzedawca informuje, że dokłada najwyższej staranności, aby zabezpieczyć Produkty przed uszkodzeniami na czas dostawy.
7. Jeśli w chwili dostawy Zamówienia, Kupujący zauważy na zewnętrznym opakowaniu Produktu:
1) złamania,
2) porysowania,
3) stłuczenia,
4) przedziurawienia,
5) zamoczenia,
6) zabrudzenia,
7) rozdarcia,
8) wgniecenia,
9) braku w przesyłce
– Sprzedawca uprzejmie prosi o sprawdzenie Produktu w obecności przewoźnika, a w razie stwierdzenia szkody, prosi o spisanie protokołu uszkodzeń.
8. Jeśli Klient nie spisał protokołu uszkodzeń, a w paczce znalazł zbity słoik z miodem, Sprzedawca prosi o wysłanie informacji o szkodzie wraz ze zdjęciami na adres e-mail: kontakt@pasiekanaroztoczu.pl .
9. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
10. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, ma On obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności sporządzić protokół uszkodzeń, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
§ 5. Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z umową.
2. W razie braku zgodności Produktu z umową, Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale. Ilekroć w niniejszym rozdziale będzie mowa o Kupującym, rozumie się przez niego Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
3. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli:
1) zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu, o którym Kupujący powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
2) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się produktów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
3) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla produktów tego rodzaju i których Kupujący może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane, z zachowaniem warunków i formy w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy Sprzedaży;
4) jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący może rozsądnie oczekiwać;
5) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Kupującemu przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru.
4. Sprzedawca informuje, że wszystkie Produkty posiadają objętość i właściwości podane w opisie na stronie Sklepu Internetowego oraz datę minimalnej trwałości oznaczoną w miesiącach i latach, liczoną od daty rozlewu.
5. Sprzedawane miody są w pełni naturalne i w nielicznych przypadkach mogą ulec fermentacji, np. w czasie transportu. Może tak się zdarzyć bez względu na warunki przechowywania miodu, dlatego jeśli Kupujący otrzyma sfermentowany miód, to może go odesłać wraz z formularzem reklamacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sprzedawca po otrzymaniu sfermentowanego miodu, wyśle Kupującemu w pełni wartościowy Produkt.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3-4 (wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy przeterminowanych Produktów), jeżeli Kupujący został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 3-4 oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od dostarczenia Produktu.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdatność miodu do spożycia po upływie daty minimalnej trwałości, jeśli miód w dniu zakupu nie był przeterminowany, a jego data minimalnej trwałości upłynęła w czasie wskazanym przez Sprzedawcę.
9. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub jeżeli domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności z Umową.
10. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać jego wymiany.
11. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową, oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
12. Sprzedawca dokonuje wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, dla którego Kupujący go nabył.
13. Koszty wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
14. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt podlegający wymianie.
15. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową,
2) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z zapisami powyżej;
3) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
4) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
16. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.
17. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
18. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli niezgodność Produktu z Umową jest nieistotna.
19. Uprawnienie Kupującego do odstąpienia od Umowy ogranicza się do Produktów niezgodnych z Umową. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, a istnieje podstawa do odstąpienia od Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
20. W razie odstąpienia od Umowy, zastosowanie mają postanowienia rozdziału „Odstąpienie od Umowy Sprzedaży”.
21. Sprzedawca informuje, że jeśli pojawi się jakiś problem i Kupujący nie będzie zadowolony z Zamówienia, może skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą na adres E-mail.
22. Informację o niezgodności zakupionego Produktu z Umową Sprzedaży można przesłać na następujące dane adresowe Sprzedawcy:
1) E-mail: kontakt@pasiekanaroztoczu.pl
lub
2) Adres Pocztowy: Wola Radzięcka 62, 23-440 Frampol
– z dopiskiem „reklamacja produktu”.
23. Kupujący, w celu przyśpieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
24. Reklamacja jest rozpatrywana na zasadach ujętych w rozdziale „Postępowanie reklamacyjne”.
25. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego – Przedsiębiorcy, z tytułu rękojmi są określone w Kodeksie cywilnym.
§ 6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty Sprzedawcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta albo wycieczki, zorganizowanej przez Sprzedawcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni.
3. Kupujący, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni za podaniem przyczyny.
4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią przez Niego wskazaną inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
3) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1- 2 powyżej, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
6. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na piśmie i przesłać je na Adres Pocztowy, E-mail Sprzedawcy lub za pośrednictwem Strony. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone również w inny sposób.
7. Kupujący może skorzystać ze wzorów formularzy odstąpienia od Umowy, które stanowią załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i stosownie poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Produktu oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
9. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem adresu e-mail lub Strony.
10. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odstąpi od Umowy, to Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
11. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszelkie otrzymane od Niego płatności, które zostały uiszczone na poczet ceny Produktu oraz za realizację Zamówienia.
12. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszty doręczenia Produktu poniesione wcześniej przez Kupującego, jeśli Kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia Produktu. Jeśli Kupujący wybrał inny sposób dostarczenia Produktu niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego Produktu – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Zamówienia.
13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.
14. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
15. Kupujący ponosi koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na Adres Pocztowy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.
16. Produkt należy przesłać lub dostarczyć na Adres Pocztowy Sprzedawcy. Produkt spożywczy nie może być otwarty i powinien zostać odesłany/dostarczony w stanie niezmienionym, m.in. posiadać wszystkie etykiety oraz zabezpieczenia Sprzedawcy.
17. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, to może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu aż do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu albo potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
18. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
19. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (np. świeczek z wosku) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Produkt, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Kupujący nie może normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od Umowy Sprzedaży może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
20. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody utrwalone na papierze lub, za zgodą Konsumenta, na innym trwałym nośniku;
9) o świadczenie usług za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy a usługa została już w pełni wykonana za uprzednią wyraźną zgodą Konsumenta.
21. Sprzedawca informuje, że Kupujący ze względów ochrony zdrowia i higieny traci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży miodu oraz innych artykułów spożywczych po otwarciu opakowania, np. odkręceniu słoika. Jeśli zamówiony Produkt nie odpowiada umowie, to Kupujący może skorzystać z reklamacji.
22. Przepisów art. 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 Ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do umów zawieranych w podczas nieumówionej wizyty Sprzedawcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta albo podczas wycieczki zorganizowanej przez Sprzedawcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami.

DZIAŁ III REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 1. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązany jest:
1) przy składaniu zamówienia na Newsletter lub Rejestracji Konta podać dane, które są zgodne z prawdą, nie wprowadzają w błąd oraz nie naruszają praw osób trzecich;
2) zaktualizować podane dane, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych;
3) nie udostępniać innym osobom danych logowania do Konta;
4) korzystać z Usług Elektronicznych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
5) przestrzegać praw autorskich Usługodawcy;
6) nie ingerować w treść wiadomości Newslettera;
7) nie przekazywać zmodyfikowanej wersji Newslettera podmiotom trzecim.
2. Usługobiorca posiada prawo do:
1) odstąpienia od Umowy;
2) złożenia wypowiedzenia Umowy;
3) reklamacji, jeśli Usługodawca nie realizuje Usług Elektronicznych lub realizuje je w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa;
4) pozasądowego rozpatrzenia reklamacji.

§ 2. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera

1. Umowę o świadczenie Usługi Newslettera może zawrzeć Usługobiorca, który:
1) podały w Formularzu Newslettera imię i adres e-mail;
2) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera;
3) zaakceptowały niniejszy Regulamin;
4) potwierdziły swój adres e-mail.
2. Z chwilą potwierdzenia adresu e-mail dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera.
3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§ 3. Zamknięcie usługi Newslettera

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Usługi Newsletter z powodu podjęcia decyzji biznesowej skutkującej zamknięciem usługi Neslettera.
2. Usługodawca zamknie Usługę Newslettera za 14 dniowym poinformowaniem Usługobiorcy o przyczynach zamknięcia, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

§ 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Newslettera

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy wysłać na E-mail Sprzedawcy lub kliknąć odpowiedni komunikat w stopce Newslettera.

§ 5. Umowa o prowadzenie Konta

1. W celu założenia Konta Usługobiorca zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz na ich rzecz może jedynie osoba posiadająca umocowanie do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
3. Rejestracja po stronie Usługobiorcy polega na podaniu adresu e-mail oraz ustaleniu indywidualnego Hasła.
4. Przed wysłaniem Formularza Rejestracji Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie pola: „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.
5. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją usługi Newslettera.
6. Usługodawca, po otrzymaniu Formularza Rejestracji, wyśle na e-mail Usługobiorcy link aktywacyjny, który Usługobiorca musi kliknąć w celu potwierdzenia rejestracji oraz aktywacji Konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie bezpłatnej usługi prowadzenia Konta, zaś Usługobiorca otrzymuje dostęp do Konta i możliwość uzupełnienia swojego profilu o dane osobowe.

§ 6. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta

1. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta w dowolnym momencie poprzez wydanie dyspozycji zamknięcia Konta. W tym celu Usługobiorca powinien wysłać zgłoszenie zamknięcia Konta na adres E-mail Sprzedawcy.
2. Usługodawca zamyka Konto w terminie nieprzekraczającym 14 (czternastu) dni roboczych od złożenia dyspozycji zamknięcia Konta.
3. Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany o zamknięciu Konta na podany przez siebie adres e-mail lub adres pocztowy.
4. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, poprzez przesłanie wypowiedzenia do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta wypowiedzenie Umowy może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, tj.:
1) istotnych przyczyn ekonomicznych lub biznesowych Usługodawcy;
2) likwidacji Strony;
3) zawieszenia usługi prowadzenia Konta;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na prawa i obowiązki wynikające z zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy;
5) zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, nakazów, zaleceń, wytycznych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.
6. Wygaśnięcie Umowy następuje z chwilą zamknięcia Konta.

§ 7. Skutki poważnego naruszenia postanowień Regulaminu

1. Usługodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia:
1) kiedy Usługobiorca dokonał poważnego naruszenia postanowień Regulaminu i pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń kontynuował naruszenie oraz nie dokonał usunięcia jego skutków w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania wezwania;
2) w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa związanych z wykonaniem Regulaminu.
2. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust.1 wymaga wysłania wiadomości e-mail na adres podany przez Usługobiorcę oraz podania przyczyny wypowiedzenia.
3. W wypadku rozwiązania Umowy zawartej z osobą fizyczną, działającą w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, automatycznie rozwiązaniu ulegną również umowy zawarte za pośrednictwem Konta na rzecz tych podmiotów.
DZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku problemów z korzystaniem z Usług Elektronicznych np. logowaniem do Konta lub Zamówieniem Produktu, Usługobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o występujących problemach na adres e-mail: kontakt@pasiekanaroztoczu.pl .
2. W przypadku wystąpienia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Kupujący może złożyć reklamację na Adres Pocztowy, tj.: Wola Radzięcka 62, 23-440 Frampol lub adres E-mail: kontakt@pasiekanaroztoczu.pl .
3. Kupujący powinien wysłać reklamację za potwierdzeniem odbioru lub w taki sposób aby mieć pewność, że reklamacja skutecznie dotarła do Sprzedawcy.
4. Reklamacja powinna zawierać dane Reklamującego, umożliwiające nawiązanie z Nim kontaktu, przykładowo: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu.
5. Reklamujący w celu przyśpieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
6. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych lub niezgodności Produktu z Umową będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 20 dni roboczych od daty wpływu.
7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zażądał wymiany Produktu na nowy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 20 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który w ramach reklamacji wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na Adres Pocztowy.
§ 2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z:
1) pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
2) pozasądowego dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
2. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do złożenia wniosku:
1) o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (szczegółowe informacje na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
2) w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (szczegółowe informacje na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę;
3) o pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
§ 3. Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Strony i Sklepu Internetowego stanowiące utwory, obejmujące w szczególności: teksty, zdjęcia, infografiki, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych – stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów i podlegają ochronie na podstawie Prawa autorskiego i Ustawy o ochronie baz danych.
2. Kopiowanie oraz komercyjne rozpowszechnianie utworów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu bez zgody Sprzedawcy jest zabronione oraz podlega odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.
3. Kopiowanie w całości lub w części, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Strony jest zabronione.
§ 4. Dodatkowe informacje

1. Regulamin wiąże od chwili jego zaakceptowania.
2. Regulamin jest przeznaczony do użytku Kupujących i Usługobiorców w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Posłużenie się Regulaminem do innych celów, zwłaszcza przez osoby trzecie jest zabronione.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, między innymi ze względu na: zmianę przepisów prawa; zmianę sposobu świadczenia Usług Elektronicznych; zmianę sposobów płatności i dostawy; zmianę polityki sprzedaży.
4. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Kupujących i Usługobiorców pod warunkiem, że mogli się z nimi zapoznać. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich opublikowania na Stronie.
5. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu Sprzedaży są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony na czas nieokreślony celem jej modernizacji lub naprawy, o czym Kupujący/Użytkownik zostanie publicznie poinformowany z zachowaniem minimum 3 dniowego terminu przed rozpoczęciem prac.
7. Wszelkie spory między Kupującym lub Usługobiorcą a Sprzedawcą rozpoznaje – w przypadku, gdy Kupujący/Usługodawca nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – sąd wyłącznie właściwy dla stałego miejsca wykonywania działalności przez Sprzedawcę.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sprzedaży zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny , ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Polityka Prywatności, wzory formularzy odstąpienia od Umowy i wzór formularza reklamacyjnego stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
11. Kupujący, Usługobiorcy lub Użytkownicy Strony mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Regulaminu podlega ochronie prawnej.
12. Niniejszy Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 10.06.2022 r.
§ 5. Prawno zobowiązuje = nie kopiuję! Nota o prawach autorskich.

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego jest Usługodawca Sprzedawcy, który dnia 10.06.2022 r. udzielił Sprzedawcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie. Regulamin został stworzony w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 10.06.2022 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Właściciela jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Właściciel nie odpowiada za ewentualne zmiany w jednostkach redakcyjnych Regulaminu, które powstaną po jego opublikowaniu na stronie https://pasiekanaroztoczu.pl/ .

Załączniki:
1) Wzór formularza reklamacyjnego,
2) Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży dla Konsumenta,
3) Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży dla Przedsiębiorcy.