Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit.

m
  /  Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
strony internetowej dostępnej pod adresem
https://pasiekanaroztoczu.pl/

 

I. Podstawowe informacje dla Użytkowników Strony
 1. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) strony internetowej dostępnej pod adresem: https://pasiekanaroztoczu.pl/ (dalej: „Strona”)
 2. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny – informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników (inaczej: „Podmiotów danych) oraz zawiera informacje na temat plików cookies, które są wykorzystywane przez Stronę. Polityka Prywatności nie nakłada na Użytkowników żadnych obowiązków.
 3. Każdy Użytkownik chcący skorzystać z oferowanych w ramach Strony funkcjonalności zostanie poproszony o zaakceptowanie polityki plików cookies.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług elektronicznych dostępnych na Stronie.
II. Administrator Danych Osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem Strony jest Pasieka na Roztoczu Beata Zalewa i Roman Zalewa, podmiot wpisany do rejestru zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny – produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 06023552.
 2. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych prawem zasad ochrony danych osobowych Użytkowników Strony, jakie są przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się:na adres do korespondencji: Wola Radzięcka 62, 23-440 Frampol;na adres poczty elektronicznej: kontakt@pasiekanaroztoczu.pl;pod numerem tel.: +48 660 722 967 lub +48 600 926 031 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00. do 16.00.
III. Inspektor Ochrony Danych

Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem.

IV. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
   a. związanym z funkcjonowaniem Strony,
   b. zapewnienia dostępu do usług elektronicznych w tym usługi newslettera,
   c. zrealizowania zamówienia,
   d. wywiązania się z nałożonych przez prawo obowiązków,
   e. marketingowym i reklamowym,
   f. kontaktu z Użytkownikami,takie jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), numer NIP, numer PESEL, adres poczty elektronicznej (e-mail), telefon, adres IP i inne dane przekazane dobrowolnie przez Użytkowników dla Administratora.
  2. Administrator podaje następujące przykłady przetwarzania danych osobowych:
   a. nazwa firmy, adres, NIP – cel to wystawienie faktury VAT,
   b. imię, nazwisko, adres, PESEL – cel to wystawienie faktury VAT,
   c. adres email – cel to wysyłanie newslettera oraz elektronicznych faktur VAT.
  V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, może zostać wyrażona w celu zamówienia newslettera lub dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną.
  2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oznacza wyraźną zgodę na przetwarzanie danych.
  3. Informacje marketingowe będą kierowane na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  4. Użytkownik w każdej chwili może zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Jego danych w celach marketingowych oraz zrezygnować z usługi newslettera. W celu wycofania zgody należy wysłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej: kontakt@pasiekanaroztoczu.pl.
  5. Zgłoszenie sprzeciwu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jego zgłoszeniem.
  VI. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych są następujące przepisy:
   a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
   b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli dane osobowe są konieczne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz innej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia w/w umów, jak również wtedy, gdy dane osobowe są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora
   c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.
  VII. Profile na portalach społecznościowych
  1. Na Stronie znajdują się „wtyczki” do witryn społecznościowych.
  2. Administrator wraz z dostawcą danej wtyczki jest administratorem danych osobowych przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych do wskazanych serwisów, tj. informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej.
  3. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do serwisu, którego wtyczka została użyta.
  4. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne.
  5. Użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych dla witryny społecznościowej.
  6. Administrator przetwarza dane osób odwiedzających jego profile na portalach społecznościowych, takie jak: komentarze, posty, opinie oraz identyfikatory internetowe.
  7. Dane opisane w ust. 6 są zbierane w celu:
   a. umożliwienia Użytkownikom aktywności na portalach społecznościowych;
   b. prowadzenia portali społecznościowych i komunikowania za ich pomocą informacji o działalności Administratora;
   c. marketingowym w tym reklamowym;
   d. realizacji usług na rzecz Użytkowników.
  8. W celu poprawy jakości usług, Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z jego profili i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez portale.
  9. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników, którzy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych oraz udostępniania ich wyników dla ulepszenia usług zgodnie z ich potrzebami.
  10. Właściciel portalu społecznościowego decyduje o czasie dostępności danych statystycznych.
  11. W związku ze specyfiką portali, informacje o osobach obserwujących profile, a także treść komentarzy, opinii, postów oraz pozostałe informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne. Informacje przekazane wyłącznie do wiadomości Administrator nie są ujawniane innym podmiotom.
  12. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych przez portale, znajdują się w zasadach ochrony prywatności portali
  VIII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
  1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.
  2. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
   a. dostawcom usług zewnętrznych – np. Biurze Rachunkowemu mgr Kazimierz Wolanin. ul. T. Kościuszki 85/13 23-400 Biłgoraj tel. 84 686 78 84;
   b. podmiotom publicznym lub prywatnym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   c. innym osobom i podmiotom za uprzednią, pisemną zgodą osoby, której te dane dotyczą.
  1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych, uniemożliwiające dostęp do danych Użytkowników przez osoby trzecie. Administrator korzysta z aktualnych wersji programów ESET Smart Security oraz Microsoft Defender.
  IX. Wycofanie zgody
  1. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych.
  2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
  3. W celu wycofania zgody należy:
   a. wysłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej: kontakt@pasiekanaroztoczu.pl;
   b. usunąć na profilu na portalu społecznościowym:
   – komentarz,
   – opinię o usługach,
   – treść pozostałych aktywności Użytkownika.
  X. Uprawnienia Użytkowników
  1. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do żądania:
   a. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
   b. sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);
   c. usunięcia danych (art. 17 RODO);
   d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
   e. przeniesienia danych (art. 20 RODO);
   f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
  1. Aby skorzystać z uprawnień określonych w ust. 1, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@pasiekanaroztoczu.pl.
  2. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Dane do kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/p/kontakt.
  XI. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki posiada do tego podstawę prawną.
  2. Dane osobowe będą przechowywane:
   a. przez okres 3 (trzech) lat – w odniesieniu do danych osobowych podmiotu, który jest przedsiębiorcą (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy zawartej między Administratorem a Użytkownikiem oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   b. przez okres 6 (sześciu) lat – w odniesieniu do danych osobowych podmiotu, który nie jest przedsiębiorcą, wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy zawartej między Administratorem a Użytkownikiem oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   c. przez okres 3 miesięcy – w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przez formularz elektroniczny, a jednocześnie nie doszło do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem;
   d. przez okres 5 (pięciu) lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków prawa podatkowego.
  3. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
  4. Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – to w ostatnim dniu tego miesiąca.
  5. Dane przetwarzane na podstawie zgody marketingowej lub zgody na newsletter są usuwane niezwłocznie, po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
  XII. Pliki cookies
  1. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Strony.
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator
  3. Przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Jego urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie należy wyrazić zgodę na użycie cookies.
  4. Użytkownik może samodzielnie zarządzać cookies, w tym usunąć i zablokować te pliki w dowolnym czasie.
  5. W celu odrzucenia cookies należy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. Należy zapamiętać, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie.
  6. Użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.
  7. Zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie np. dłuższego okresu ładowania się Strony.
  8. Pliki cookies mogą być trwałymi lub sesyjnymi plikami cookies:
   a. trwałe pliki cookies będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia;
   b. sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji Użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.
  9. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP, którego Administrator nie zapisuje i nie przechowuje.
  10. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
   a. utrzymaniu sesji,
   b. zapamiętywania informacji o sesji,
   c. udostępnienia funkcjonalności Strony,
   d. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony.
  11. Strona wykorzystuje następujące Pliki:
   a. cookie_consent – cel: sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki;
   b. cookie cf bm – cel: sesyjny plik cookie, nie przechowuje danych, usuwany po zamknięciu przeglądarki.
  12. Portale społecznościowe mogą używać innych plików cookies niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom Użytkowników witryny.
  XIII. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsza Polityka Prywatności jest przeznaczony wyłącznie do użytku Podmiotów danych.
  2. W zakresie nieuregulowanym Polityką Prywatności wiążą powszechnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych
  3. Polityka Prywatności może zostać uzupełniona lub zaktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora, zwłaszcza w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji dla Użytkowników Strony.
  4. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na Stronie i wejdą w życie po 7 dniach roboczych od daty publikacji.
  5. Każdy Użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń elektronicznych, które służą dostępowi do sieci Internet. Urządzenie elektroniczne powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na Jego urządzeniu elektronicznym posiadają najnowsze aktualizacje.
  6. Użytkownicy Strony mogą uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Polityki podlega ochronie prawnej i jest zakazane.
  7. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 10.06.2022 r.
  XIV. Prawo zobowiązuje = nie kopiuję !
  1. Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej Polityki Prywatności jest Usługodawca Administratora, który dnia 10.06.2022 r. udzielił Administratorowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tej Polityki Prywatności do celów związanych z prowadzeniem Strony. Polityka Prywatności została stworzona w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 10.06.2022 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Usługodawca nie odpowiada za zmiany redakcyjne Polityki, po jej opublikowaniu na Stronie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszej Polityki bez zgody Usługodawcy jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności cywilnej.